Làm thế nào để trả lời câu hỏi tìm ý chính nhanh nhất trong đề thi Tiếng Anh

A- Nhận dạng câu hỏi tìm ý chính:

1.What is the main topic of the passage?

2. What is the subject of the passage?

3. What is the main idea of the passage?

4. What is the author’s main point in the passage?

With what is the author primarily concerned?

6. Which of the following would be the best title?

7. What is the purpose of the passage?

8. What does the passage mainly discuss?

9. What does the first/second/..paragraph discuss?

B- Các câu hỏi điền vào chỗ trống

1.The passage was written to………………
2.The writer of this passage is trying to…
3.The most suitable title for the passage could be……………..
4.The passage mainly discusses….
5.The purpose of the passage is ………..

6.The passage is intended to….

C – Kỹ năng đọc tìm ý chính

Thông thường, câu chủ đạo (hay còn gọi là câu chốt) hay nằm ở vị trí đầu đoạn hoặc cuối đoạn. Hãy đọc thật kỹ các câu ở vị trí này và bạn có thể nắm được các ý quan trọng nhất trong đoạn.

Kỹ năng đọc:

-Đọc lướt (Skim) câu đầu tiên các đoạn
-Dựa vào ý chính mỗi đoạn rút ra chủ đề toàn bài

-Trả lời câu hỏi này sau cùng

Cũng với mục đích tìm ý chính của bài, người ra đề có thể yêu cầu học sinh tìm tiêu đề thích hợp cho đoạn. Khi làm những câu hỏi này, bạn không những cần phải hiểu ý chính của bài, mà còn phải biết khái quát các ý nhỏ thành một chủ đề lớn

Đọc kỹ bài khoá sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D)

David Hempleman Adams is an explorer and adventurer. In April 1984, he walked through

Northern Canada to the North Pole. He walked 400 kilometers in 22 days. He was 27 years old when he did it. David was the first person to walk to the North Pole by himself. Other people travelled to the North Pole before David but they had a sled and a dog team. David didn’t have a dog team. David was a brave man to go on this adventure on his own. He was also a lucky man because the bear and the icy water didn’t kill him.

Câu 1: Which of the following best expresses the main idea of the passage?

A. David drove to the North Pole.

B. No one travelled to the North Pole before David.

C. David was the first person to walk to the North Pole alone.

D. It was very cold in the North Pole.

Câu 2: David travelled to the North Pole with………………… .

A. a group of people                       B. a dog team                      C. another person                  D. nobody

Câu 3: Which of the following is NOT true?

A. He was killed by the bear.

B. He walked to the North Pole alone.

C. He walked 400 kilometres.

D. He was 27 years old when he travelled to the North Pole.

Câu 4: The word “sled” means ____ .

A. a person                                     B. a vehicle                           C. a dog                          D. food

Câu 5: Which of the following is the best title of the passage?

A. A Lucky Man                               B. A Walk to the North Pole

C. Without a Dog Team                     D. Icy Water

Đáp án bài thi mẫu:
1. Key: C
Giải thích: Ta thấy rằng phương án A và B là sai so với thông tin trong bài. Phương án D đúng nhưng đó không phải là ý chính. Toàn đoạn văn kể lại quá trình một mình chinh phục Bắc Cực của David Hempleman nên C là đáp án đúng.
2. Key: D
Giải thích: Trong bài có đoạn “David was the first person to walk to the North Pole by himself”. Cụm từ “by himself” có nghĩa là một mình, tự mình, không có sự giúp đỡ của ai. Vì thế, D. nobody là đáp án đúng.
3. Key: A
Giải thích: Lưu ý rằng câu này yêu cầu tìm thông tin KHÔNG ĐÚNG trong bài. Tất cả các thông tin B, C, D ta đều tìm thấy trong bài. Trong bài cũng có đoạn “He was also a lucky man because the bear and the icy water didn’t kill him” nên A là đáp án.
4. Key: B
Giải thích: Trong bài có câu “Other people travelled to the North Pole before David but they had a sled and a dog team”. Sled không thể là “a dog” vì theo sau đã có cụm từ “and a dog team”, cũng không thể là “food” vì từ này là danh từ đếm được. Nếu là “a person” thì câu trên phải dùng động từ “went with” chứ không phải “had”. Theo phương pháp loại trừ, ta có thể chọn phương án B (một loại xe do chó kéo).
5. Key: B
Giải thích: Đoạn văn trên nhấn mạnh 2 điểm: David đã chinh phục được Cực Bắc và anh đã đi bộ một mình không dùng bất kỳ phương tiện nào. Chỉ có phương án B nêu bật được 2 điểm đó.