Khen ngợi trong Tiếng Anh- COMPLIMENTS

I. COMPLIMENT – Lời khen ngợi

A. Khi khen ngợi thành tích của ai đó ta có thể dùng những câu sau:

Well done! (Làm tốt lắm)
Good job! (Rất tốt)
I’m proud of you. (Tôi tự hào về cậu)
You deserve it.( Bạn xứng đáng với điều đó)
Good for you.(Rất tốt)


B. Để khen ngợi một vật của người khác ta dùng cấu trúc sau:

+ Your house is beautiful.
+ I really love/ like your house.
+ What a nice house.
+ Isn’t your house beautiful?
+  You look very good in that dress.
+ This soup is so delicious. My compliment to you!

C. Đáp lại lời khen

Thank you.
+ Thank you so much.
+ How nice of you to say so.
+ I’m glad you like it.
+ Yeah, it’s my favorite, too.
+ It was nothing really.

  Kinh nghiệm học giỏi Vật Lý từ A - Z