Category: Tài liệu

Khen ngợi trong Tiếng Anh- COMPLIMENTS

I. COMPLIMENT – Lời khen ngợi A. Khi khen ngợi thành tích của ai đó ta có thể dùng những câu sau: Well done! (Làm tốt lắm) Good job! (Rất tốt) I’m proud of you. (Tôi tự hào về cậu) You deserve it.( Bạn xứng đáng với điều đó)...

Continue reading
back to top
You cannot copy content of this page