Category: Phương pháp học

Sửa lỗi về CẤU TRÚC SONG HÀNH trong Tiếng Anh

Eg1: The report you are looking for could be in the file or on the desk. Eg2: It would be both noticed and appreciated if you could finish the work before you leave. Eg3: The work that I did is similar to the work that you did. LUYỆN TẬP – Cấu trúc song hành 1.A bankruptcy (A) may...

Continue reading

Khen ngợi trong Tiếng Anh- COMPLIMENTS

I. COMPLIMENT – Lời khen ngợi A. Khi khen ngợi thành tích của ai đó ta có thể dùng những câu sau: Well done! (Làm tốt lắm) Good job! (Rất tốt) I’m proud of you. (Tôi tự hào về cậu) You deserve it.( Bạn xứng đáng với điều đó)...

Continue reading

Làm thế nào để nhận dạng câu hỏi tìm nghĩa của từ và kỹ năng đọc tìm nghĩa của từ

1.What is…..? 2.What is the meaning of…..? 3.What is true about…..? 4. Which of the following is closest in meaning to….? 5. The word “..” in paragraph….is closest in meaning to…………….. 6. The word “….” in paragraph…most probably means…………………….. The word “..” in paragraph….is closest in meaning to…………….. 7....

Continue reading

Làm thế nào để phát âm Tiếng Anh chuẩn

Có khi nào bạn tự hỏi rằng tại sao mình học tiếng Anh lâu rồi mà vẫn không nói chuyện được với người nước ngoài? Thậm chí đến ngay cả những từ đơn giản mà bạn cũng không nghe được khi họ nói? Mình cũng là một nhân chứng hay...

Continue reading
back to top
You cannot copy content of this page